Sena gastrointestinala symtom efter strålbehandling mot cancer i bäckenområdet – en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av livskvalitet

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: En stor del av de som överlevt sin cancer i bäckenområdet har fått strålbehandling som är en viktig del i den onkologiska behandlingen men som även ger oönskade sena biverkningar. Det mest förekommande av de sena biverkningarna efter strålbehandling i bäckenområdet är sena tarmbiverkningar som ger upphov till sena gastrointestinala symtom så som lösa avföringar, plötsliga avföringsträngningar, gaser, avföringsläckage, buksmärtor, uppspändhet och rektal blödning. Det finns en livslång risk att dessa symtom kan bli kroniska. De sena gastrointestinala symtomen skattas av canceröverlevare som de mest stressande och besvärande av de sena symtomen som kan uppkomma efter strålbehandling mot cancer i bäckenområdet och har den största inverkan på livskvaliteten. Gastrointestinala symtom är underbehandlade i vården. Personcentrerad vård och stöd från specialistsjuksköterskan kan vara en möjlighet för att hjälpa personen att återgå till ett så normalt liv som möjligt och att återfå fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av sena gastrointestinala symtom efter strålbehandling mot cancer i bäckenområdet och deras inverkan på livskvaliteten. Metod: Kvalitativ metod användes med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det latenta innehållet tolkades till ett tema. Resultat: Från intervjuerna framstod ett tema att sena gastrointestinala symtom kan skapa förändrad självbild. Tre kategorier framkom av känslomässig påverkan, behov av kontroll och sociala begränsningar. De sena gastrointestinala symtomen ledde till att kvinnorna upplevde känslor av skam, frustration och att vara utlämnade. Nedsatt funktionsförmåga och att planera sin tillvaro framkom där kvinnorna utvecklade egna strategier för att försöka återfå viss kontroll över sitt dagliga liv. De sena gastrointestinala symtomen orsakade hinder i arbetslivet och i sociala aktiviteter och hade en påverkan på kvinnornas relationer och samliv. Slutsatser: De sena gastrointestinala symtomen påverkade det dagliga livet och livskvaliteten ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Det fanns brister i informationen till patienterna och bristande kunskap hos vårdpersonalen när det gällde sena gastrointestinala symtom. Det behövs ett bättre omhändertagande av dessa patienter för att identifiera, hantera och utvärdera symtomen och deras inverkan på livskvaliteten. Specialistsjuksköterskan har en viktig roll och behövs i hela vårdkedjan för att upprätta en vårdplan och rehabiliteringsplan vid starten av den onkologiska behandlingen och för att bibehålla kontinuiteten av dessa under hela patientens vårdprocess. Specialistsjuksköterskan har en nyckelroll i teamet och kan ge personcentrerad vård ur ett helhetsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)