Hur mycket vatten finns i din trädgård? : en studie av hållbar dagvattenhantering för trädgården

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka tekniker som fungerar för att utöva en hållbar dagvattenhantering i trädgårdssammanhang. Genom litteraturstudier, en enkätundersökning, diskussioner, en workshop och en skissprocess har nio exempelträdgårdar utformats utifrån tre fiktiva situationer. Resultatet redogörs genom presentation av förslagen med planskisser och sektionsritningar som redogör för vilka lösningar som valts ut för respektive situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)