Sambandet mellan narcissistiska personlighetsdrag och aktivitet på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Målet med vår studie var att studera sambandet mellannarcissistiska personlighetsdrag och det nya fenomenetsociala medier och deras samband med självkänsla. Vårhypotes var att det finns ett positivt samband mellannarcissistiska personlighetsdrag och aktivitet på socialamedier. I vår internetbaserade enkätundersökning deltog 190universitetsstudenter. Enkäten mätte deltagarnas aktivitet påsociala medier, självkänsla via Rosenbergs Self Esteem Scaleoch narcissistiska personlighetsdrag via NPI-16. Resultatetvisade att personer med mer narcissistiska personlighetsdragvar mer aktiva på sociala medier genom att publicera flerbilder och oftare statusuppdatera på Facebook. Personer medlägre självkänsla var mer aktiva på Twitter och spenderademer tid på sociala medier. Resultatet speglar tidigareforskning inom ämnet, dock är vår studie den första somgjorts med svenska deltagare. Vår slutsats är att vilken typ avaktivitet man utför på sociala medier är viktig vidundersökning av samband med narcissism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)