Från Biblioteket till Unga - Om bibliotekariers tankar kring kommunikation, organisation och marknadsföring till unga

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Allt färre ungdomar läser på sin fritid och man har under de åtta senaste åren sett en minskning i antal biblioteksbesök bland ungdomar. Hur mycket man väljer att läsa påverkar resultaten i skolan. Detta påverkar i sin tur hela det svenska samhället. I uppsatsen ”Från biblioteket till unga: om bibliotekariens tankar kring kommunikation, organisation och marknadsföring till unga” undersöker vi Lunds Stadsbiblioteks externa kommunikation till målgruppen ungdomar. Uppsatsen ändamål är att, ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, undersöka vilken bild biblioteket önskar förmedla till sin målgrupp, unga. Vi undersöker även vilken bild bibliotekarierna anser att de visar utåt, vilka strategier de använder sig av för att kommunicerar med ungdomar och om de tror att dessa påverkar den externa kommunikationen. Genom kvalitativt semistrukturerade intervjuer med samtliga bibliotekarier som arbetar med kommunikationen till ungdomar, ungagruppen, har vi samlat in vår empiri. Denna har vi sedan analyserat med utgångspunkt i teorierna. Vi kom här fram till att bibliotekariernas önskade bild utåt till ungdomarna är något som inte överensstämmer med den bild bibliotekarierna tror att målgruppen idag har. Detta beror på en rad olika faktorer, som till exempel val av marknadsföringssätt, resurs- och tidsbrist. Den största orsaken som vi såg var dock hur organisationen är uppbyggd. Att studera den interna organisationen kan därför vara en vidare studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)