Fakta om projekt - En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Följande studie är en personalvetenskaplig uppsats som behandlar projektdiskurser med fokus på PMI och den skandinaviska forskningen. Syftet är att genom diskursanalys undersöka hur den vedertagna PMI-baserade uppfattningen av projektarbetsformen konstrueras och uttrycks i text. Uppsatsens teori bygger på diskursteori, som är en diskursanalytisk inriktning som används för att studera språk och text. Analysen utgår från ord (tecken) och hur dessa positionerar sig i förhållande till andra tecken. Vårt analytiska fokus ligger på hur en diskurs konstrueras, på vad som stängs ute och hur detta sker genom språket. I studien presenteras kritisk forskning som ger en mer nyanserad bild av projekt än den som generellt sprids genom populär projektledningslitteratur, för att belysa en alternativ projektdiskurs. Detta är en kvalitativ studie med diskursanalys som metod. Empirin består av texter hämtade från sex svenska konsultföretag som säljer tjänster och verktyg avseende projektarbete. Texterna är hämtade från konsultföretagens hemsidor och är följaktligen offentliga texter som riktar sig mot företag och organisationer. Texterna bearbetas och analyseras med hjälp av diskursteoretiska analysredskap. Studien visar att PMI-diskursen kommer till uttryck i empirin genom ordval och uttryck som belyser planering och projektledning som de mest centrala aspekterna av projektarbete. Andra definierande punkter för projektarbete är styrning, effektivitet, kompetens, projektmål, kommunikation, kontroll, riskhantering och undvikande av osäkerhet. Tillsammans bildar dessa punkter den inramning av ordet projekt som uttrycks som fakta i de texter som grundas i PMI-diskursen. Genom att planering och projektledning är så pass utmärkande för projektarbete inom PMI-diskursen, utesluts alternativa sätt att organisera projektarbete. Därigenom byggs gränser för diskursen upp och skiljer den från andra diskurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)