"En likvärdig utbildning" för alla? : En textanalys av inkludering för en likvärdig utbildning i Lgr11 och skollagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

Författare: Alexandra Jansson; Matilda Hildingsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: All utbildning inom det svenska skolsystemet ska vara likvärdig, trots det visar tidigare forskning på att likvärdigheten i svensk skola har försämrats över tid. Vidare pekar tidigare forskning på att likvärdighet inte har en entydig definition och är svårt att mäta. I vår studie definieras en likvärdig utbildning i termer av tillgänglighet, delaktighet och inkludering, där fokus är på inkludering och hur inkludering kan tolkas i Lgr11 och skollagen. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur aspekter av inkludering framträder i skolans styrdokument och diskutera vad olika tolkningar kan innebära för elevers konkreta möjligheter till inkludering. Metod: Studien bygger på en kvalitativ undersökning i form av en textanalys och metoden syftar till att undersöka styrdokument som är bindande när det gäller lärares klassrumspraktiker. Med hjälp av vår metod och våra teoretiska perspektiv, det kategoriska och det relationella perspektivet, har utdrag ur Lgr11 och skollagen undersökts och utgjort studiens material. Resultat: Resultatet visar på en blandning mellan de två perspektiven utifrån utdragen i styrdokumenten. Det leder till att dilemman uppstår mellan det pedagogiska och det specialpedagogiska fältet för att elever ska ges bästa möjlighet till att bli inkluderade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)