I nöd och lust : Sexuell lust ett år efter radikal prostatektomi: skillnader mellan män med och utan urininkontinens

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

BAKGRUND: Prostatacancer (PCa) är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Efter kirurgisk behandling, radikal prostatektomi (RP), drabbas många av urininkontinens och sexuella besvär. Studier på kvinnor visar att urininkontinens påverkar sexuell lust men det finns få liknande studier bland män.

SYFTE: Syftet med studien är att jämföra självskattad sexuell lust bland män med och utan inkontinens, ett år efter RP.

METOD: Denna kvantitativa tvärsnittstudie utgår från enkätmaterial insamlat i en pågående prospektiv studie. Data insamlat bland 1751 män, ett år efter RP, har analyserats och jämförts mellan två grupper (fall-kontrollstudie).

RESULTAT: Resultatet visar att män med urininkontinens skattar lägre sexuell lust, ett år efter RP, än män utan urininkontinens samt att de i högre grad beskriver tanken på ett fortsatt liv med sina sexualproblem med negativa begrepp.

KONKLUSION: Män som genomgått RP, och i synnerhet de som har urininkontinens, har nedsättningar i sexuallivet. Sjuksköterskan bör uppmärksamma och ge tid till samtal om påverkan på sexuallivet efter RP, med både patient och partner. Ökad kunskap inom området bidrar till ökad förståelse, och behövs för att sjuksköterskor ska kunna hjälpa dessa patienter. Nedsatt sexuell lust hos män är ett outforskat område och vidare forskning behövs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)