Arvika förening mot tuberkulos : Ideella aktörer i folkhälsans tjänst 1907 - 1912

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Tuberkulosens härjningar i världen har drabbat miljontals människor genom åren. Bland denna statistikkan även Sverige kring 1800- och 1900-talet ses ha drabbats hårt. samhällsförändringar utifrånindustrialisering och urbanisering skapade nya förutsättningar för spridning av sjukdomen, detta blevmärkbart ur ett folkhälsoperspektiv. Krafttag mot tuberkulosens framfart i Sverige inleddes i början av1900-talet och flertalet av de krafter som stod bakom detta arbete var ideella organisationer. I Värmlandslän sammanträdde Arvika förening mot tuberkulos officiellt första gången 1907. Då med målet attbekämpa tuberkulosen i Arvika både ur ett direkt och ett långsiktigt perspektiv. Det direkta perspektivetvar en preventiv implementering där dispensärverksamhet var den främsta insatsen. Det långsiktigaperspektivet som fanns inom föreningen var byggandet av någon typ av tuberkuloshem – vilket islutändan resulterar i uppförandet av ett sanatorium i Arvika 1912, då i samarbete med officiellamyndigheter och organ. Uppsatsen avser att belysa föreningens framväxt och hur ett ökandefolkhälsoperspektiv påverkade hur vård och omsorg diskuterades och sågs på under tidsperioden. Undersökningen ämnar lyfta fram Arvika förening mot tuberkulos ideella arbete kring sjukdomenmellan åren 1907 – 1912. Hur har Arvika förening mot tuberkulos agerat som en aktör i kampen mottuberkulos i Arvika?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)