Kan FN rädda barnen? En kritisk granskning av FN:s arbete rörande skyddet för barnsoldater

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Rekryteringen och användandet av barnsoldater regleras bland annat i TP I och II och i barnkonventionen med tillhörande fakultativa protokoll. Dessutom finns en mängd resolutioner från säkerhetsrådet på området. Tillsammans ger dessa instrument barn i väpnad konflikt ett visst skydd. Men fortfarande utnyttjas barn i stor utsträckning i konflikter, både av stater och av icke-statliga grupper. I uppsatsen redogörs för en del av det folkrättsliga skyddet för barnsoldater och FN:s roll i arbetet med att hindra aktörer från att använda sig av barnsoldater. Uppsatsen fokuserar på IHL och mänskliga rättigheter och beskriver den reglering gällande skydd för barnsoldater som finns inom dessa rättsområden. Uppsatsen förklarar också varför barn används i så stor utsträckning i väpnade konflikter och på vilket sätt dagens konflikter ser annorlunda ut än de gjorde för 50 år sedan. Det tillämpliga folkrättsliga skyddet kritiseras och förslag ges på hur FN:s fortsatta arbete kan fortskrida. Uppsatsen avslutas med en diskussion om gällande rätts effektivitet, där bland annat motiven bakom regleringen ifrågasätts och även syftet bakom IHL diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)