Har motiverande samtal någon effekt på vikt vid behandling av övervikt och

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat under de senaste decennierna hos personer i åldrarna 16 till 84 år. Motiverande samtal är en samtalsmetod som förekommer frekvent inom behandling av övervikt och fetma. Det inte är klarlagt hur effektiv metoden är vid denna behandling. Syfte: Syftet med den här översiktsartikeln var att undersöka om motiverande samtal som behandlingsmetod har någon effekt på vikten hos vuxna personer med övervikt eller fetma. Sökväg: Den systematiska litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och Scopus med sökorden: “motivational interviewing”, “obesity”, “overweight”, “random'”, “blind'” och “RCT”. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var vuxna över 18 år med body mass index på minst 25 kg/m2. Studielängden skall vara minst 6 månader samt att studien har använt sig av motiverande samtal som behandlingsmetod. Exklusionskriterier var personer under 18 år, body mass index under 25 kg/m2, webb- och telefonbaserade studier, studier utförda på gravida, fokus på pre- eller postgraviditet. Studier med fokus på viktnedgång i samband med annan specifik sjukdom eller operation. Specifik population exempelvis krigsveteraner eller studier publicerade på annat språk än svenska eller engelska var också exkluderade. Datainsamling och analys: Identifieringen av studier gjordes i tre steg. 1. studier som inte matchade frågeställning exkluderades på titel och abstrakt. 2. studier som inte matchade inklusions- och exklusionskriterier i metoden exkluderades. 3. studier som vara relevanta lästes i fulltext. Kvalitetsgranskning av artiklarna i fulltext utfördes med hjälp av SBU:s mall “mall för randomiserade studier”. Resultat: Litteratursökningen gav 449 artiklar. I den första genomgången exkluderades 415 artiklar då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter lästes abstract och metoddel i 34 artiklar och sex artiklar lästes sedan i fulltext. Underlaget för resultat och slutsatser baseras på fyra studier. Studiekvalitetén i de fyra studierna bedömdes som medelhög risk för bias i två studier och hög risk för bias för de andra två studierna. I två av studierna gick interventionsgruppen ner mer i vikt jämfört med kontrollgruppen. Slutsats: Baserat på denna systematiska översiktsartikel går det går inte att bedöma om motiverande samtal har någon effekt på minskad vikt eller minskat BMI för personer med övervikt och fetma. Evidensstyrkan har en mycket låg tillförlitlighet, GRADE (+), det saknas vetenskapligt underlag. Background: Overweight and obesity have increased over the last decades in people aged 16 to 84 years. Motivational interviewing is a method that occurs frequently in the treatment of overweight and obesity. It is not clear how effective the method is in this treatment. Objective: The purpose of this review article was to investigate whether motivational interviewing as a treatment method has any effect on the weight of adults with overweight or obesity. Search strategy: The systematic literature search was performed in the databases PubMed and Scopus with the keywords: “motivational interviewing”, “obesity”, “overweight”, “random'”, “blind'” and “RCT”. Selection criteria: Inclusion criteria were adults over 18 years old with a body mass index of at least 25 kg/m2. The length of the study must be at least 6 months and that the study has used motivational interviewing as a method of treatment. Exclusion criteria were people under the age of 18, body mass index below 25 kg/m2, web and telephone based studies, studies performed on pregnant women, studies focusing on pre-pregnancy or post-pregnancy. Studies focusing on weight loss with other specific illness or surgery. Specific populations such as veterans or studies published in a language other than Swedish or English were also excluded. Data collection and analysis: Study identification was done in three steps. 1. Studies that did not match the question at issue were excluded by title and abstract. 2. Studies that did not match inclusion and exclusion criteria in the method were excluded. 3. Studies that were relevant was read in full text. Quality review of the full text articles was carried out with the help of SBU:s template “mall för randomiserade studier”. Results: The literature search gave 449 articles. In the first review, 415 articles were excluded since they did not meet the inclusion criteria. Subsequently, abstract and method section in 34 articles were read and six articles were then read in full text. The basis for results and conclusions is based on four studies. The study quality in the four studies was considered to be a medium risk for bias in two studies and high risk for bias in the other two studies. In two studies, the intervention group lost more weight compared to the control group. Conclusions: Based on this systematic review article, it is not possible to assess whether motivational interviewing has any effect on reduced weight or reduced BMI for people with overweight and obesity. Strength of evidence has a very low reliability, GRADE (+), there is no scientific evidence.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)