Synen på sovjetkommunism i historieundervisning : Kunskapsöversikt av forskningen kring synen på sovjetkommunism i historieundervisning från 1933 till nutid

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Abstrakt Målet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga tidigare forskning i synen på sovjetkommunism och Sovjetunionens roll under kalla kriget och hur det skildras i historieundervisningen. Översikten kommer även att kartlägga forskning i hur och varför detta ämne skiljer sig i länder som i dagsläget är icke-kommunistiska baserat på skillnader i historiekulturer från 1933 till nutid. Majoriteten av de källor som använts i denna kunskapsöversikt har tagit utgångspunkt i tre perspektiv: historieläroböcker, lärare och historieundervisning, samt historiekulturer. Databaserna som användes för att hitta källor var följande: Swepub, EBSCO, Libguide och DIVA. Databaserna användes i syfte att hitta både engelska och svenska källor eftersom källorna inom detta område var mycket begränsade och källor skrivna på engelska skulle öppna upp för ett mer internationellt perspektiv. Slutsatsen som kan dras av denna kunskapsöversikt är att synen på sovjetkommunism och den roll som Sovjetunionen spelade under kalla kriget skiljer sig mellan länder som i dagsläget inte är under kommunistiskt styre. Både synen på kommunism och Sovjetunionens roll i kalla kriget kommer med en viss tvetydighet vilket skildras i kunskapsöversikten. Vidare påverkas historieläroböckerna av politik och tenderar att vara mindre analytiska än historielärarna. Historielärarnas syn på kommunism och kalla kriget påverkas av historiekultur som kan visa ett lands historiska koppling till kommunism och sovjetkommunism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)