Bakterietillväxt på instrumentbord innan operationsstart

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Varje person på en operationssal släpper i genomsnitt ifrån sig mellan 1000–8000bakteriebärande hudfragment per minut. Dessa partiklar kan kontaminera operationssår,instrument, eller fastna på annat material i operationssalen. Således är renligheten påoperationssalen och av patienten av ytterst vikt. Miljömässiga faktorer såsom ventilation, städning,antal personer, klädsel, samt antal dörröppningar påverkar hygienen i enoperationssal. Operationssjuksköterskan har en väsentlig roll och ansvar för upprätthållandet avpatientsäkerhet. Likaså har uppdukning och övertäckning av kirurgiska instrument betydelse förkontamineringsrisken.Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av bakterietillväxt på instrumentbord somtäcktes över och instrumentbord som inte täcktes över under tiden som instrumentbordenexponerades för luften i operationssalen innan operationen startade samt att observera trepåverkbara faktorer under exponeringstiden.Metod: Metoden som använts för denna pilotstudie var en deskriptiv observationsstudie.Observationer och provtagningar gjordes i operationssalar med olika ventilation. Prover togs föreoch efter övertäckning på respektive instrumentbord. Under samma tid gjordes observationer avantal personer och dörröppningar.Resultat: Av 40 odlingar på totalt 10 operationer påvisade fyra odlingar bakterietillväxt.Bakterietillväxt påträffades på både övertäckta och oövertäckta instrumentbord. På en operationpåvisades tillväxt på odling tagen före uppdukning samt efter uppdukning. Övriga tvåbakterietillväxter påträffades vid icke övertäckta instrumentbord. Resultatet visade höga antal påbåde dörröppningar och antal personer i operationssalen. Som mest 32 dörröppningar och 12personer i operationssalen under ett observationstillfälle.Slutsats: Studien har visat att bakteriekontamination kan uppstå på instrumentbord oavsett antaldörröppningar och personer i operationssalen. Operationssjuksköterskans roll kan anses varakomplext i förhindrandet av postoperativa sårinfektioner och ett fortsatt behov avförbättringsarbete för ökad patientsäkerhet behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)