Effekterna av kognitiv beteendeterapi levererad av studenter vid en universitetsbaserad utbildningsklinik

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Kajsa Levin; [2018-01-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kunskapen är begränsad om hur väl studentledd kognitiv beteendeterapi fungerar i kliniska miljöer. Följande uppsats är en effectiveness-studie som undersöker behandlingsutfallet av ångest- och depressionssymtom på utbildningskliniken på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Vid behandlingens start och avslut fick patienterna registrera självskattningsformulären Beck Anxiety Inventory och Beck depression inventory-II. På gruppnivå minskade ångest- och depressionssymtom signifikant med måttliga effekter. I den kliniska populationen var vid behandlingens avslut 32,4 % återställda, 18,3 % förbättrade, 46,5 % oförändrade och 2,8 % försämrade gällande ångestsymtom och 50 % återställda, 18,3 % förbättrade, 26,7 % oförändrade och 5 % försämrade gällande depressionssymtom. Studentledd kognitiv beteendeterapi på Göteborgs universitet har behandlingseffekter man kan förvänta sig utifrån tidigare studier och indikerar att studentledd kognitiv beteendeterapi är effektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)