“Det blir ett kämpande som kvinna om man ska vara den som reklamen och stereotyper säger” - En kvalitativ intervjustudie om hur äldre kvinnor upplever modeller i anti-aging reklambilder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sex kvinnor upplever modeller i reklambilder för anti-aging produkter avsedda för deras ålder. Teori: Ålderism, könsmärkt ålderism, stereotyper, receptionsteori. Metod: Kvalitativ metod med en receptionsanalys. Material: Sex stycken intervjuer med kvinnor i åldrarna 53-63 år. Resultat: Resultatet visar att respondenterna har en gemensam uppfattning om att synligt åldrande modeller med naturlig hårfärg och rynkor är dem som de upplever representerar dem bäst i anti-aging reklamer. Respondenterna anser att modeller i anti-aging reklamen anspelar på stereotypen om att man som äldre kvinna bör upplevas vara yngre än vad man är genom att se vacker, frisk och fräsch ut. Däremot råder det delade meningar hos respondenterna om de upplever att modeller i reklamerna påverkar deras självkänsla eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)