Vilka motiv förklarar beslutstagande i valet mellan K2 och K3?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Vilka redovisningsteorier förklarar beslutstagande i valet mellan K2 och K3? Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Alexandra Bäckbom, Robin Sköld och Victor Väggö Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: K2; K3; Regelverk; Redovisningsteori; PAT Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka av redovisningsteorierna; institutionell teori, legitimitetsteorin, intressentteori och PAT som kan förklara valet mellan K2 och K3 samt motiven bakom valen av regelverk som kan kopplas till dessa redovisningsteorier. Metod: Uppsatsen har en kvantitativ utgångspunkt och för att samla in empiriskt material har en enkätundersökning konstruerats och skickats ut. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgår från de fyra olika grenarna inom positiv redovisningsteori; PAT, institutionell teori, legitimitets- och intressentteorin. Empiri: Empirin består av svaren som framkom av enkätundersökningen. Enkätundersökningens respondenter var mindre företag inom forsknings- och utvecklingsbranschen. Frågorna ämnades undersöka företagens val mellan K2 och K3 samt motiven till dessa val. Resultat: Slutsatsen av analysen är att PAT är den teori som kan beskriva valen som mindre företag inom forsknings- och utvecklingsbranschen gör. Resterande teorier som undersökts i uppsatsen; institutionell, legitimitet- samt intressentteorin kan enligt vår empiri och analys inte beskriva valen av regelverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)