Ambivalenta maskuliniteter : En kvalitativ intervjustudie med män om maskulinitetskapande

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Föreställningar, normer och ideal kring maskulinitet bidrar till flertalet konsekvenser ochproblem i samhället. Studien tar avstamp i mäns våldsanvändande, som en aspekt avmaskulinitetsskapande, men avhandlar främst andra dominerande diskurser och modernaidéer som har inverkan på hur maskuliniteter konstrueras. Studiens syfte är att undersöka ochanalysera hur män kan tala om sin maskulinitet utifrån begreppen manlighet och våld, irelation till traditionella och moderna manlighetsbilder, med fokus på förhållningssätt,positioneringar och motsättningar. Tillvägagångssättet för detta är genom kvalitativ metod däråtta semi-strukturerade/open-ended intervjuer har genomförts med män mellan 40-60 år, somlever/har levt i en heterosexuell relation. Intervjuerna kretsar kring följande teman: manlighet,våld och makt. Resultat och slutsatser som kunnat dras är att det finns en ambivalens ochlojalitetskonflikt i respondenternas maskulinitetsskapande, där de möter motsättningar mellantraditionella maskulinitetsnormer och moderna maskulinitetsbilder. ”Den nya mannen”,skakad ur jämställdhetsdiskursens kappa, verkar ha nått hegemonisk status blandrespondenterna, samtidigt som en ”flytande maskulinitet” framträder där varje respondentpositionerar sig olika beroende på kontext och situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)