Matematisk progression och övergången mellan förskola och förskoleklass : En kvaltativ studie om matematisk progression och övergången mellan förskola och förskoleklass

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärarna beskriver arbetet med progression och barns matematiklärande samt hur progressionen fortskrider i samband med övergången mellan förskola och förskoleklass. Arbetet har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som genomförts med åtta yrkesverksamma förskollärare i förskola och förskoleklass. Baserat på två teman relaterat till syftet och forskningsfrågorna visar resultatet att matematiken är en del av vardagen och att planeringen bör utgå från barns intressen och redan erövrade kunskap för att det ska ske progression i det matematiska lärandet. Det visar också variation av hur progressionen fortskrider i samband med övergången, då det framkommer skillnader mellan hur man tar tillvara barns förkunskaper. I analysen har Piagets konstruktivistiska teori använts. Slutsatsen är att progression sker i de matematiska utmaningar barn ställs inför. Vidare påverkar bristerna i samverkan hur progressionen fortskrider i samband med övergången mellan förskola och förskoleklass. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)