Livskvalitet efter en överviktsoperation. En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Obesitas är kopplat till ökad dödlighet och sänkt livskvalitet. De största hälsovinsterna för patienterna med obesitas har setts från obesitaskirurgin och det rekommenderas vid BMI ≥ 35 eller vid BMI 30–35 och samtidigt har allvarlig obesitasrelaterad sjukdom. I Sverige överviktsopererades cirka 5000 patienter under 2022 och ungefär hälften av patienterna med obesitasrelaterade sjukdomar kunde avsluta sin medicinska behandling fem år efter operation.Syfte: Syftet var att beskriva hur personer upplever sin livskvalitet efter överviktsoperation.Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning och induktiv ansats genomfördes. 14 vetenskapliga artiklar söktes fram från databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo. Artiklarna sammanställdes genom en integrerad analys.Resultat: Majoriteten upplevde förbättrad livskvalitet postoperativt. Största förbättringen var inom fysisk livskvalitet. I vissa fall kunde livskvaliteten minska och var då mest påtaglig inom psykisk livskvalitet. Generellt tenderade livskvaliteten att öka kraftigt det första året postoperativt för att sedan minska och långsiktigt var den måttligt förbättrad jämfört med preoperativt.Slutsats: Livskvaliteten förändrades efter överviktsoperationen, för majoriteten var det till det bättre. Bieffekter och utmaningar postoperativt kunde sänka delar av livskvaliteten. Behovet av överviktsoperationer ökar och för att sjuksköterskan ska kunna stödja individerna bättre behövs förbättringsområden fastställas och långtidsuppföljningar utföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)