Jag kunde se vad det stod men jag vet inte vad det betyder : Bildstödets betydelse för begreppsförståelse i matematik i årskurs 3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Den här empiriska studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning elever i årskurs 3 kan öka sin begreppsförståelse med hjälp av bildstöd. Studiens teoretiska ram grundar sig i den socialsemiotiska teorin som riktar in sig på hur kommunikation sker. Enligt socialsemiotiker kommunicerar författaren till en matematisk text med läsaren med hjälp av olika resurser. Det kan vara bilder, tabeller, symboler med mera. Dessa resurser har författaren till sin hjälp för att kunna ge meningsfull information till läsaren. 27 elever fick utföra fem matematiska textuppgifter där fokus låg på begreppsförståelse. I varje uppgift testades ett specifikt begrepp som eleverna behövde förstå för att kunna lösa uppgiften. Testerna utfördes i tre olika versioner där utformningen av text, bildstöd och begreppsförklaring skilde dem åt. Resultatet visar att bildstöd har betydelse för eleverna vid arbete med matematiska textuppgifter. Eleverna når generellt ett högre resultat med hjälp av bildstöd. Men i efterföljande intervjuer med elever framkommer det också att bildstödet är komplext och inte gynnsamt för alla elever. Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är det viktigt att författaren till en text uttrycker sig på ett sådant sätt att eleven kan tillgodogöra sig texten. Om inte eleven kan det finns det en risk att eleven inte utvecklar sin matematiska förmåga. Studien visar att elever lär olika och det är viktigt att ta med sig in i läraryrket att arbeta med varierande undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)