Jag syns alltså finns jag : Bildens roll i ungdomars identitetsskapande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att diskutera vilken roll bilden spelar i ungdomars identitetsskapande, på vilket sätt den används och i vilket syfte. Frågeställningarna är som följer: Vilka bildmedier används? Finns det en medvetenhet kring användandet av bildmedierna? Varför används dessa bildmedier? Hur används dessa bildmedier? Hur upplever eleverna bildens roll i sina liv? Metoden för uppsatsen är kvalitativ i form av fokusgrupper och deltagande observation. Det studien har kommit fram till är att bilden spelar en mycket komplex och viktig roll när det gäller inte bara ungdomars identitetsskapande utan hela deras kommunikation med varandra, samhället och världen. Hela oskrivna regelverk kring bildanvändandet existerar och de flesta är väl insatta i dem. Bilden i alla dess former används dels som bevis på vad man gjort, dels som kommunikator för att mestadels medvetet men också omedvetet sända olika budskap. Dessa budskap handlar främst om identitet och marknadsföringen av denna men också om relationer och bekräftelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)