Kommunikationsstrukturens betydelse i planerad organisationsförändring

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Medier och kommunikation

Sammanfattning:

Abstrakt

Titel: Kommunikationsstrukturens betydelse i planerad organisationsförändring

Författare: Johan Pejryd

Termin: Vårterminen 2014

Nivå: Master

Avdelning: Informatik och media

Handledare: Josef Pallas

Sammanfattning: En studie av kommunikationsstrukturens roll vid planerad organisationsförändring utfördes under våren 2014 hos en av de svenska storbankerna med avsikt att få ytterligare kunskap om förändringskommunikation. Syftet med studien var att undersöka informationsdistributionens funktion vid implementeringen av ett nytt arbetssätt. Det syftades också till att undersöka medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser.

Fem hypoteser ställdes upp för att få kunskap om antalet kommunikationskanaler som användes, relationen mellan muntliga och skriftliga källor, samt enhetligheten dessa emellan. För att få uppgifter om detta skapades en enkät, vilken besvarades av över 500 respondenter. Därtill utfördes sex djupintervjuer vilka tillsammans med enkätundersökningen bekräftade alla fem hypoteser. Dock ska noteras hur två av dessa ej bekräftades med full säkerhet.

Resultatet av denna undersökning visade på ett generellt behov hos medarbetare av flera olika kommunikationskanaler vid informationshantering; kanaler vilka antingen var muntliga eller skriftliga beroende på medarbetarens preferenser, eller kombinationer av de båda för att möjliggöra för medarbetarens att kunna dubbelkolla budskap. Enhetlighet mellan dessa kommunikationstyper visade sig vara av stor vikt för att minska osäkerhet och tvetydighet.

Sammanfattningsvis, medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser indikerade kommunikationsstrukturens betydelsefulla roll. Dock måste kommunikationsstrukturen utformas utifrån de egna medarbetarnas behov, vilket innebär att alla organisationer är olika kommunikativt sett. Denna studie handlar inte om att göra generaliseringar, utan att bidra med en rik beskrivning av kommunikativa processer vid en specifik förändringsprocess hos den undersökta organisationen. Utifrån detta kan andra organisations utforma egna undersökningar om egna medarbetares informationsbehov och kommunikationspreferenser.

Nyckelord: Kommunikationsstruktur, Intern kommunikation, Organisationsförändring, Muntlig och skriftlig kommunikation, Enhetlighet
 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)