Att leva en annan verklighet Patienters upplevelse av att leva i en annan verklighet. Hur kan sjuksköterskan lindra lidandet genom omvårdnad

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Maria Olausson; [2007-11-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: När människan förlorar den av kulturen förnuftiga grund som anses normal, byggs ett nytt sammanhang upp. Fantasierna har besegrat förnuftet och skapat ett sammanhang för människan som gör det omöjligt för omgivningen att förstå. Det nya sammanhanget har blivit en annan verklighet, utformad av människan inre värld, vilket leder till oförståelse och en osäker identitet som behöver mötas med förståelse och kunskap om människans psykologiska värld. Syftet med fördjupningsarbetet var att belysa patientens upplevelse av att leva i en annan verklighet och hur sjuksköterskan kan lindra lidandet genom omvårdnad. Fördjupningsarbetet är en litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar. Patienterna upplevde lidande i form av ett okontrollerat sinne av sig själva och en förändrad personlighet, vilket resulterade i känslan av otrygghet. Trygghet och acceptans innebar ett bemötande som bekräftade patienten. Relevant och förståelig information från sjuksköterskan som relaterade till patientens egna upplevelser krävdes för att undvika förvirring och ytterligare rädsla för situationen. Respekt och förståelse delgavs patienten genom att sjuksköterskan lyssnade och gjorde patienten delaktig. Detta kräver en sjuksköterska som har både kunskap och mod att våga möta patientens lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)