En fundamental investeringsmodell : Portföljanalys på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: David Peng; Gustav Larsson; [2011]

Nyckelord: investeringsmodell;

Sammanfattning:

I den här undersökningen har vi konstruerat en investeringsmodell, baserad enbart på finansiella nyckeltal. Modellen riktar sig mot privata aktiesparare då vi märkt att investeringsmodeller och andra existerande analysverktyg för aktiehandel är komplicerade och i regel avsedda för professionella aktörer.

I modellen ingår fem nyckeltal som vi har valt utifrån tidigare forskning samt egna preferenser. Nyckeltalen har beräknats för 24 börsnoterade företag på Stockholmsbörsen 1991-12-31 - 1995-12-31. Syftet med investeringsmodellen är att bilda en aktieportfölj som vi prognostiserat ska ha genererat högre avkastning än jämförbara marknadsindex under perioden 1995-12-31 - 2009-12-31. Aktieportföljen inkluderat/exkluderar företag beroende av ifall de uppfyller investeringsmodellens nyckeltalsgränser.

Resultatet av undersökningen visar att vår aktieportfölj var överlägsen markandsindex. Vi fann även tendenser mot att ju fler nyckeltalsgränser som företagen uppfyller desto större blir sannolikheten att deras prestationer överträffar index.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)