Stöd till egenvård för personer med diagnos astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är kroniska luftvägssjukdomar som förekommer hos en stor del av befolkningen. Inhalationsläkemedel är förstahandsvalet för behandling av sjukdomarna och en korrekt inhalationsteknik är en förutsättning för en optimal sjukdomskontroll. Felaktig inhalationsteknik kan i sin tur relatera till dålig sjukdomskontroll, nedsatt livskvalitet och ökade samhällskostnader för vården av personer med astma och KOL. Största delen av patienterna tas om hand och vårdas i primärvården som därför har ett stort ansvar för undervisning i sjukdomskunskap och inhalationsteknik. Syftet var att beskriva de centrala delarna som är av betydelse vid patientundervisning i inhalationsteknik av pulverinhalator och dosaerosol för behandling av astma och KOL. Som metod valdes litteraturöversikt och för att besvara studiens syfte genomfördes en strukturerad databassökning. Totalt 15 artiklar inkluderades efter vetenskaplig kvalitetsbedömning. I resultatet framkom att felkällor i inhalationsteknik observerades under såväl förberedelse, som utförande och avslutande av inhalation. Då felkällor sågs i samtliga moment av inhalationsprocessen framkom betydelsen av patientundervisning. De centrala delarna som identifierades för patientundervisning i inhalationsteknik var regelbunden undervisning, multifaktoriell undervisning och vårdpersonalens kunskap. Slutsatsen tyder på att inhalationsprocessen är en komplex kedja och felkällor i inhalationsteknik observerades vid alla olika moment där patienten använder sitt läkemedel. Orsaken till detta beror många gånger på att patienten inte fått tillräcklig och förståelig information om sin behandling och korrekt inhalationsteknik. För en framgångsrik behandling av astma och KOL med inhalationsläkemedel är det därför av stor betydelse att undervisningen i inhalationsteknik sker regelbundet och innehåller individanpassad information. Multifaktoriell undervisning där inhalationsteknik kontrolleras med Teach-back-metoden samt en skriftlig behandlingsplan visar sig ha bäst effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)