Platsidentitet inom planprocessen : En studie av ett platsförankrat motstånd

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Med utgångspunkt i begreppet platsidentitet är syftet med denna uppsats att undersöka och förklara lokalbefolkningens reaktioner och vilka argument de anför i fråga om planering av nya gruppboenden i västmanländska Kvicksund. Teorikapitlet behandlar tidigare forskning gällande platsidentitet och planeringens dilemma, vem som har rätt att bestämma över en plats. För att besvara syftet har en kvalitativ textanalys utförts på överklaganden, insändare i lokaltidningen och diskussioner som förts på Facebook. Studien har kompletterats med två intervjuer. Den ena intervjun var med en privatperson som har varit aktiv i motståndet mot gruppboendena, den andra intervjun var med en tjänsteman på stadsbyggnadsförvaltningen. Resultatet av studien har analyserats i förhållande till tidigare forskning i ämnet och en diskussion har sedan anförts. Slutsatsen är att lokalbefolkningen anser platsidentiteten på orten är hotad, områdets karaktär riskerar att förändras för mycket av ett ökat antal gruppboenden. Det är ett platsförankrat motstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)