IVA-dagboken : Patienternas upplevelser av att läsa sin dagbok

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Att vårdas på en intensivvårdsavdelning innebär en psykisk och fysisk påfrestning för individen. Patienterna kan drabbas av ångest, depression eller posttraumatisk stress efter vårdtiden. På grund av nedsövning och behandling med sederande läkemedel är minnesluckor vanligt förekommande. På de flesta intensivvårdsavdelningar skrivs idag dagbok som handlar om tiden när patienterna låg nedsövda. Dagboken ska vara en hjälp efter IVA för att de ska få en bild av vad som har hänt och för att hantera den svåra tiden. Forskningen kring IVAdagböcker har gett varierande resultat, nyttan för patienterna av att läsa dagbok har inte alltid kunnat bevisas. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienternas upplevelser av att läsa sin IVA-dagbok. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design och semistrukturerade intervjuer användes. Tolv patienter som hade vårdats på IVA inkluderades. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultat: I studien framkom att patienterna inte fick hjälp att återfå sitt minne, men att läsa och få en överblick över förlorad tid gjorde det hela begripligt. Att se bilder och läsa var för många en känsloladdad upplevelse, men bidrog till insikt om sjukdomsförloppet och framkallade även existentiella tankar om hur nära döden de varit. Dagboken upplevdes av de flesta patienter som personligt skriven och lättförståelig och bidrog till en känsla av meningsfullhet. Fotografierna bidrog till förståelse, tacksamhet till personal och dagboken. Slutsats: Patienterna uppskattar att läsa sin IVA-dagbok och upplever att den kan bidra med en känsla av sammanhang efter vårdtiden. Den hjälper dem att göra vårdtiden begriplig och hanterbar genom att skapa en röd tråd i en tid som de inte minns så mycket från. Även om jobbiga känslor framkallas är slutsatsen att dagboken oftast har en positiv effekt på återhämtning, det är dock individuellt hur mycket nytta dagboken gör. Önskemålet från patienternas sida är att få ännu mer information och fler bilder i dagboken.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)