Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

Detta är en M1-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. Projektet syftar också till att stärka producenternas konkurrenskraft genom att hjälpa dem skapa och marknadsföra en ”hållbarhetsprofil” och ge ökade kunskaper i konsumentledet, dvs. butik, restaurang och offentlig sektor, så att fler genom medvetna val kan medverka till att stärka köttproduktionen. Under olika perioder i djurets liv så växer de på olika sätt och i olika takt. Foderomvandlingsförmågan, dvs. djurets förmåga att omvandla foder, påverkas av i vilken tillväxtperiod djuret befinner sig. När det gäller slaktkroppen hos djuret så spelar fördelningen av fett och muskler stor roll. Djurets sammansättning vid tillväxten påverkas av vilket kön djuret har, då testosteron ger större muskeltillväxt. Ras påverkar däremot inte. Att ett djur är slaktmoget när det skickas till slakt är av stor betydelse för ekonomin i nötköttsproduktionen. De olika produktionsmodellerna som vi har valt att fördjupa oss i är mellankalv, mjölkrastjur, kviga, köttrasstut, mjölkrasstut samt köttrastjur. Denna studie baseras på flera teoretiska uppfödningsmodeller som jämförts med hur uppfödningen ser ut i praktiken genom slaktresultat. Informationen om djurens kön, ålder och slaktvikt har inhämtats från Team Ugglarp under ett år och denna har sedan bearbetats och beräkningar gjorts för levande vikt vid slakt, daglig tillväxt och åtgången av omsättbar energi. Jämförelserna mellan de teoretiska uppfödningsmodellerna och beräkningarna utifrån slaktstatistiken visar att det inte är någon större skillnad på när uppfödaren slaktar djuret i praktiken och när teorin anser att det är lämpligast. Det framgår däremot att det finns uppfödare som lyckas föda upp djuret till en bra slaktvikt vid en tidig ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)