Sociala mediers inverkan på image och värde : En kvalitativ studie på hur kreatörer kan skapa varumärkesvärde och image via sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Författare: Hanna Berg; Emma Jonsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Digital flervägskommunikation har bidragit till att det blivit allt svårare för företag attdifferentiera sig på marknaden. Det beror på att publiken numera är i ständig exponeringav olika varumärken via sociala medier, vilket har haft effekt på hur varumärkesvärdeoch image skapas, kommuniceras och upplevs. Av den anledningen har det blivit alltmer populärt att företag använder sig av kreatörer för att höras genom det ständigabruset i sociala medier. Detta har fått marknaden att betrakta kreatörernas roll ur ett nyttperspektiv, vilket har resulterat i att kreatörer har utvecklat en förmåga att kunnainverka på deras publiks åsikter, uppfattningar och erfarenheter. I och med det har ettintresse väckts för att söka en djupare förståelse för hur fenomenet kreatörer kan arbetaför att skapa ett varumärke och värde av deras egna namn i sociala medier.Studien tar sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod där en abduktiv ansats haranvänts. Totalt åtta telefonintervjuer har genomförts för att samla in empiriskt materialför att kunna uppfylla studiens syfte. Med stöd från undersökningens empiriska ochteoretiska underlag har studien kommit fram till hur kreatörer betraktar det egnavarumärkesvärdet, samt hur sociala medier bidrar till skapandet av varumärkesimage.Studiens resultat visar på att det format som sociala medier tillhandahåller är passandevid både skapande och spridning av ett varumärke, vilket beror på att det är enkelt att nåut till en bred publik. Vidare beskrivs komponenterna personlighet, kommunikation ochsamarbeten vara de faktorer som primärt bidrar till att skapa en positiv image. Studiensresultat visar även på att varumärkesvärde betraktas väldigt individuellt, vilket delsberor på att kreatörerna har fått utrymme till att uttrycka sin egen tolkning avvarumärkesvärde. Men dels även för att värde kan mätas och definieras utifrån bådeekonomiska, personliga och erfarenhetsmässiga perspektiv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)