Att kommunicera genom logotyp : ”The boobie necklace effect”

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Att utformning av logotyp har stor vikt för företagets identitet är allmän känt, men detär minst lika viktigt för ett företag att ha en logotyp som kan förmedla deras budskap ut tillkonsument. Syftet med detta arbete blev därmed att analysera hur de atmosfäriska stimulivariabler,färg, typografi och symbol, påverkar konsumentens uppfattning av logotypensavsedda kundbudskap inom tjänsteföretag. Metod: Detta arbete grundades på ”mixed methods”, vilket är en kombination av kvalitativoch kvantitativ forskningsmetod. Den empiriska undersökningen skedde genom fyra styckensemistrukturerade intervjuer och därefter genomfördes en webbaserad enkätundersökning.Informationen som framställdes från intervjuerna användes för att utformaenkätundersökningen, och den population enkätundersökningen omfattades uppgick tillungefär 5 695 respondenter. Sedan analyserades inkomna enkätsvar med hjälp av enkorrelationsanalys och en klusteranalys, som skapades i programmet SPSS, och jämfördesmed tidigare teori samt företagens intervjuer. Resultat & slutsats: Företag kan ha budskap med goda motiveringar bakom dem, men trotsdetta finns svårigheter för respondenter att uppfatta dessa budskap genom endast en logotyp.Det är därför mycket möjligt att mer än en ensam logotyp behövs för att dessa budskap ska nåhela vägen fram, exempelvis en symbol eller slogan. Respondenterna uppfattar en logotypsom lättare att komma ihåg de gånger som färgen sticker ut, typsnittet är “utöver det vanliga”eller när logotypen innehåller en symbol. Examensarbetets bidrag: Undersökningens genomförande har tillfört både praktiska ochteoretiska bidrag, framförallt inom forskning som berör färg och typografi i logotypen. Bland annat har undersökningen visat att företag med god eftertanke och välmotiverade val kanförmedla flera budskap och deras affärsidé ut till konsument. Detta visar på att det inte endastär företags fysiska agerande som är av betydelse, utan lika stor del av konsumentensuppfattning om företaget ligger i företagets grafiska marknadsföring utåt. Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare forskning kring de atmosfäriska stimulivariablernafärg, typografi och symboler i den grafiska profilen behövs. Att då undersökavilka färger som klassificeras som varma, kalla och neutrala inom olika områden, såsomSverige, Norden, Skandinavien och Europa, hade varit relevant. Likaså hade undersökning avi vilken utsträckning typsnitt med normal tjocklek och fet tjocklek påverkar läsbarheten varitintressant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)