Skolsköterskans arbete med psykisk hälsa hos tonåringar mellan 13-15 år i Sverige

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Generellt sett upplever elever en god hälsa men de senaste åren har förekomsten av psykiska besvär bland tonåringar ökat. Skolsköterskans roll är avgörande för att främja och förebygga den psykiska hälsan hos elever. Enligt tidigare studier fungerar skolsköterskor ofta som den första kontaktpunkten för elever gällande psykisk hälsa och skolsköterskor har därför möjlighet att identifiera risk- och skyddsfaktorer hos dem och erbjuda stöd och vägledning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur skolsköterskan arbetar med psykisk hälsa hos tonåringar mellan 13–15 år i Sverige. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie valdes, där 10 skolsköterskor i Sverige intervjuades. Analysen genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys inspiration av Graneheim och Lundman. Resultat: Skolsköterskor strävar efter att arbeta preventivt på gruppnivå genom undervisning i det som skolsköterskorna ansåg att det fanns ett behov av. Dessutom försöker skolsköterskorna bygga goda relationer med eleverna samt använder de sig av olika strategier för att nå eleverna på ett djupare plan. Baserat på skolsköterskornas bedömning av elevernas psykiska mående erbjöds varierande vårdinsatser. Skolsköterskor samarbetar med skolpersonal och socialtjänst för att främja elevernas psykiska mående. Konklusion: Skolsköterskorna är engagerade och drivande i arbetet kring elevernas psykiska hälsa och utför obligatoriska arbetsuppgifter i första hand och finns det möjlighet utöver det försöker skolsköterskorna nå ut till klasserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)