Studie- och yrkesvägledning på sfi behövs den?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att göra en jämförelse av svenska för invandrare (sfi) i tvåkommuner, en liten kommun och en medelstor kommun. Samt undersöka sfistuderandeserfarenheter, behov och berättelser om önskemål av studie- ochyrkesvägledning. Undersökningen bygger på en kvalitativ intervjustudie med femrespondenter. Respondenterna är två sfi-studerande med utländsk bakgrund somstuderar på vuxenutbildningen, två rektorer och en studie- och yrkesvägledare. Deteorier som i första hand har används finns inom sociologiska forskningsfält somförklarar varför människor handlar på en viss sätt och hur behoven styr individensbeteende. Andra teoretiska perspektiv som används berör arbetets mening för individensamt karriärteorier som förklarar varför människor hamnar i olika valsituationer ochvad är det som påverkar det. Resultaten visar att respondenterna har olika erfarenheterav studie- och yrkesvägledning. Dessutom har respondenterna uttryckt sitt behov och sinönskan av att få kontinuerlig studie- och yrkesvägledning av en studie- ochyrkesvägledare. Resultaten visar även tydliga olikheter vad det gäller den ekonomiskaresurser och prioriteringar mellan kommunerna, det finns till och med likheter gällandeuppfattningen om betydelse utav studie- och yrkesvägledning på sfi förstudiemotivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)