Scientologirörelsen : Scientologirörelsen en systematisk litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Jonatan Stjerna; [2015]

Nyckelord: Scientologi; Hubbard; nyreligiösa rörelser;

Sammanfattning:

Scientologin är en nyreligiös rörelse som skildrats flitigt inom populärlitteraturen, vilket gör att den blivit något bekant för många. Syftet med denna uppsats är att använda en bekant nyreligiös rörelse och utifrån denna skapa ett undervisningsunderlag som rör innehållet i Religion 2. Uppsatsen behandlar scientologins kännetecken samt förhållande till världsreligionerna. Den teoretiska ram som arbetet innehåller är kärnan ur Russel T. McCutcheons föreskrivna sätt att studera religion utifrån rörelsens historia, rörelsen tro och världsbild, rörelsens sociala och praktiska uttryck samt rörelsens relation till övriga religioner. Denna forskning rör innehåller i Religion 2 på ett mer avgränsat och specifikt sätt än tidigare forskning kring rörelsen.

Uppsatsen är en kvalitativ systematisk litteraturstudie och resultatet en sammanställning av tidigare forskning kring scientologirörelsen, utifrån frågeställningarna ovan. De slutsatser som detta arbete ger vid handen är framförallt scientologins koppling till äldre traditionella religioner som buddhism och kristendom, men också moderna andliga strömningar som new age. Vad gäller scientologins kännetecken utkristalliseras en rörelse med gnostiska drag där kunskap och självutveckling är centralt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)