Effekter som små revisionsbolag erfar med molnbaserade tjänster : Hur revisionsbolagen påverkas avseende tid, kunskap och finansiering

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Datum 2021-05-31 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:                          Jendar Mala                           Mohammed Saad                                              97/08/16                                  96/01/12 Titel: Effekter som små revisionsbolag erfar med molnbaserade tjänster – Hur påverkas små revisionsbolag avseende tid, kunskap och finansiering Handledare:  Esbjörn Segelod Nyckelord: Molnbaserade tjänster, revisionsbolag, effekter, tid, kunskap, finansiering Forskningsfråga:                 1: Vilken påverkan har användningen av molnbaserade tjänster på små revisionsbolag avseende tid, finansiering och kunskap? 2: Vilka effekter erfar små revisionsbolag med användandet av molntjänster? Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka de effekter som små revisionsbolag erfar med användandet av molnbaserade tjänster, speciellt med avseende på tid, finansiering och kunskap. Metod: Studien har arbetats utifrån en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med sju små revisionsbyråer. Slutsats:  Användandet av molnbaserade tjänster har besparat revisionsbolagens tid och      detta har resulterat i att de ägnar tid åt andra arbetsuppgifter. Vidare påverkas                  företagen även på kunskapsaspekter eftersom företagens nya digitaliserade                        arbetssätt ställer högre krav på personalens datakunskaper. Finansieringen                       påverkades även av att implementeringen och förändringen av en arbetsprocess                 kostar mycket pengar som spenderas på utbildning och inköp av kompletterande                 arbetsutrustning. Det empiriska materialet tillåter oss dra slutsatsen att risken med molnbaserade                 tjänster är säkerheten och att utmaningen är tillit till den externa leverantören.                   Slutsatsen dras att fördelarna med användning av molnbaserade tjänster är                       tillgängligheten, informationslagringen samt effektivisering i arbetet, och att                       nackdelarna med användningen molnbaserade tjänster är begränsade kunskaper om molnbaserade tjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)