Lärares resonemang kring elever i läs-och skrivsvårigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Cecilia Arvidsson; Anna Persson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: SLP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2017 Handledare: Lena Fridlund Examinator: Monica ReichenbergKod: VT17-2910-189-SLP610Nyckelord: Läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, fonologisk förmåga, inkludering, färdighetsträning, självbild, relationella perspektivet, kategoriska perspektivet.Abstract Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur ett antal lärare resonerar kring elever i olika grad av läs-och skrivsvårigheter, från generella svårigheter till dyslexi. Vi vill undersöka hur de resonerar kring möjligheter och hinder som uppstår samt kopplingen mellan svårigheter och självbild. Vi vill även ta reda på hur lärarna ser på speciallärarens roll i arbetet med elever i läs-och skrivsvårigheter. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där språket och det sociala samspelet är centralt. Ur specialpedagogisk synvinkel har undersökningen utgått från det relationella- och kategoriska perspektiven. Där ser man eleven i svårigheter respektive med svårigheter. Metod: Studien är kvalitativ där man tolkar och försöker förstå det någon säger och empirin har samlats in med hjälp av vinjettmetoden. I denna metod utgår forskaren från ett fiktivt fall som respondenterna tar ställning till. Vid insamlingen av materialet deltog ett trettiotal lärare på två skolor beläget i två olika kommuner. Analysen av resultatet är inspirerad av hermeneutisk ansats. Där det inte handlar om att finna en absolut sanning i svaren utan att tolka respondenternas upplevelser och uppfattningar. Resultat: I studien framkommer både möjligheter och hinder på gruppnivå, där det relationella perspektivet dominerar. Övervägande delen av respondenterna menar att lärarens förhållningssätt och insats har betydelse för hur väl elever utvecklar sitt lärande och självbild. När det gäller de specialpedagogiska konsekvenserna, uttrycker de flesta lärarna att specialläraren ska ha ett kategoriskt förhållningssätt o

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)