Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala verktyg för att stödja barns utveckling och lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att studera hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala verktyg för att stödja barns utveckling och lärande. Vi vill även undersöka vilka utmaningar förskollärare har mött i användningen av digitala verktyg samt hur förskollärare beskriver sin kompetensutveckling inom digitalisering. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats baserad på semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. I resultatet beskriver förskollärarna hur de använder digitala verktyg dagligen som ett komplement i deras pedagogiska arbete. Samtliga förskollärare menar att de har ett syfte i sin användning av digitala verktyg i barngruppen, för att stimulera barns utveckling och lärande. Samtliga förskollärare ger barnen möjligheter att använda digitala verktyg men i olika utsträckning. Resultatet visar vidare på att det kan uppstå utmaningar i användning av digitala verktyg. Studien visar att förskollärarnas kompetens har betydelse i användning av digitala verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)