Ätbara insekter - en framtida pusselbit i Sveriges livsmedelssystem? : En kvalitativ intervjustudie om involverade aktörers inställningar till införandet av ätbara insekter i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

Sammanfattning: En växande global befolkning och tilltagande problem med klimatförändringar är starkt bidragande faktorer till ett ökande behov av mer hållbara och näringsrika livsmedel, varav ett livsmedelsalternativ som har presenterats är ätbara insekter. Konceptet med ätbara insekter är relativt nytt i Västvärlden och speciellt i Sverige där engagemanget inom fältet fortfarande är väldigt begränsat. För att bidra till en eventuell marknadsintroduktion av ätbara insekter har ett litet antal involverade aktörer en central roll för frågans utveckling. Därmed är syftet med denna studie att analysera hur involverade aktörer ser på marknadsintroduktion av ätbara insekter i Sverige. Syftet är även i ljuset av forskning om ätbara insekter och tidigare debatt om genmanipulerade grödor (GMO) bidra till en vidare diskussion om möjligheter för användningen av ätbara insekter i Sverige. Analysen och slutsatser från studien visar att aktörerna ser positivt på en marknadsintroduktion av ätbara insekter både som livsmedel och foder, men endast som en väldigt begränsad del av Sveriges livsmedelssystem. Utifrån aktörers syn och även tidigare forskning är det möjligt att introducera ätbara insekter på marknaden. Det finns dock även flera faktorer som kan hindra marknadsintroduktionen i Sverige. Exempelvis träder en ojämn konkurrenssituation mellan länder fram i analysen som ett möjligt hinder för införandet: en del länder som Nederländerna har kommit längre i processer i fråga om ätbara insekter, vilket kan minska motivationen hos svenska företagare och andra aktörer att utvecklas inom branschen. Orsaken till detta är diverse tolkningar av den ursprungliga förordningen för nya livsmedel (EU) No. 258/97 som innebar oklarheter angående ätbara insekter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)