Behandlingssvårigheter bland barn och ungdomar med tandvårdsrädsla : Behavior management problems among children and adolescents with dental anxiety

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning:

Introduktion: Tandvårdsrädsla hos barn och unga ger upphov till behandlingssvårigheter. Flera bakomliggande faktorer förekommer vid uppkomsten av tandvårdsrädsla med behandlingssvårigheter i behandlingen som följd. 

Syfte: Att beskriva behandlingssvårigheter bland barn och ungdomar med tandvårdsrädsla samt bakomliggande faktorer till behandlingssvårigheter. 

Frågeställningar: Vilka behandlingssvårigheter är vanliga bland barn och ungdomar med tandvårdsrädsla?    

Vilka bakomliggande faktorer förekommer vid behandlingssvårigheter? 

Metod: En litteraturstudie. 16 artiklar utvaldes efter syfte och frågeställning från två olika databaser. 

Resultat: Studien visar på att behandlingssvårigheter som uppkommer vid tandvårdsrädsla utgörs av uteblivande besök hos tandvården med ökad oral ohälsa som följd. Studien visar vidare att fysiska yttringar uppstår i tandvårdssituationen såsom kooperation, där barnet vägrar samarbeta och svårigheter uppstår att genomföra en full behandling. Bakomliggande faktorer till behandlingssvårigheter utgörs av ålder och mognad, könstillhörighet, påverkan av föräldrar, klinisk miljö, tidigare negativa erfarenheter av behandling och erfarenhet av smärtsam behandling. 

Konklusion: Slutsatsen ger att behandlingssvårigheter hos barn och unga yttrar sig fysiologiskt och kognitivt och att denna har en multifaktoriell bakgrund som leder till ett sämre nyttjande av tandvården med större oral ohälsa som följd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)