God ekonomisk hushållning i Sveriges regioner. En kvalitativ studie om begreppets tolkning och tillämpning samt vilka faktorer som påverkar hur det används

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Sverige består av 20 regioner som själva ansvarar för att arbeta för ett ändamålsenligt samhälle. Till skillnad mot privata företag är regioner ingen vinstdrivande verksamhet utan ska förvalta skattemedel och generera tjänster till invånarna. Regioner är politiskt styrda och följer Kommunallagen där begreppet “god ekonomisk hushållning” återfinns. Begreppet har i syfte att prägla en regions ekonomiska förvaltning men saknar trots det en tydlig definition, vilket medför olika tolkningar och således utmaningar. Syfte: Studiens syfte var att beskriva tolkning och tillämpning av begreppet “god ekonomisk hushållning” i svenska regioner samt förstå den problematik som är kopplat till begreppet. Avgränsning: Studien har avgränsats till att undersöka tre olika regioner, och begreppets undersöktes ur praktikerns perspektiv. Metod: Studien har en kvalitativ karaktär där semistrukturerade intervjuer har genomförts. Intervjuerna har skett med sju stycken olika personer som arbetar med begreppet inom olika regioner. Studien utgick från en hermeneutisk ansats för att på så vis skapa förståelse för den tolkning som begreppet för med sig. Intervjufrågorna handlade om hur individerna uppfattar begreppet samt vilka utmaningar de anser begreppet medför. Resultat och slutsatser: Utifrån de intervjuer som studien utgått från har slutsatsen att begreppet god ekonomisk hushållning är svårt att tolka gjorts, då en tydlig definition inte finns. Det finns olika faktorer som påverkar hur begreppet används vilket leder till att god ekonomisk hushållning tolkas och tillämpas på olika vis av olika användare. En stor utmaning är att få en tydlig definition för begreppet samt den potentiella intressekonflikt som finns till politiker. Förslag till fortsatt forskning: Till framtida forskning föreslås att göra djupare studier kring de politiska ambitionerna och hur dessa ligger i linje med god ekonomisk hushållning. Även att undersöka möjligheterna kring mer objektiv kontroll av regioners verksamhet, för att på så vis minska politiska incitament samt säkerhetsställa redovisningens kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)