Meningsskapande och teoretiska ämnen i samklang – olika uttryckssätt berikar varandra

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med studien är att ta reda på hur musik, rytmik och drama används didaktiskt som redskap och metod iklassrummet samt hur de ämnen vi i den här uppsatsen benämner som meningsskapande ämnen, påverkar ochinteragerar med de teoretiska ämnena. Vi vill lyfta ämnenas relevans för elevers lärande. För att nå resultat istudien utgår vi från tre frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna med de meningsskapande ämnena somdidaktiskt redskap och metod i undervisningen? Hur påverkar de meningsskapande ämnena de teoretiskaämnena? Vad blir resultaten av att använda sig av de meningsskapande ämnena? Vi har valt att undersökafrågeställningarna utifrån det sociokulturella perspektivet, med grunden i Lev Vygotskij, Jean Piaget och JohnDewey. Uppsatsen består av inhämtat material av primärkällor som består av kvalitativa intervjuer samt endirektobservation. Svarspersonerna fick svara på frågor som rörde deras profession, hur de ser på ämnena musik,rytmik och drama, samt hur de arbetar med det didaktiskt och integrerat i skolans teoretiska ämnen. Resultatetredovisas utifrån det som framgått ur de gjorda intervjuerna samt ur observationen som genomförts. Vi utgår fråntidigare forskning och teoretisk anknytning när vi analyserar och presenter resultatet. Valet av forskningsområdetligger till grund för de meningsskapande ämnenas relevans och deras didaktiska förmåga till integrering ochfördjupning i kunskapssfären. Resultatet av vår undersökning visar att de meningsskapande ämnena fungerarbåde som verktyg, metod och rena ämnen i undervisningen vilket ger en meningsfull lärandemiljö och stärkerlusten till livslångt lärande. Genom en interaktion av de praktiska och teoretiska ämnena ökar möjligheten attfånga alla elever i deras kunskapsutveckling, där de är här och nu. Att arbeta meningsskapande och integrerat,lyfter möjligheten till att arbeta lustfyllt och därur skapas en djupare förståelse och kunskapen blir meningsfullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)