Styrning och organisation av folkhälsoarbetet i Sörmland : En kvalitativ studie om arbetet med folkhälsofrågor i fem kommuner i Sörmland

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Investeringarna i Sverige inom folkhälsa genomförs på flera nivåer; både på regional och lokal nivå. Dessa investeringar genomförs av landsting och deras respektive kommuner. Folkhälsoarbetet är under ständig utveckling, även i Sörmland, där det sker en omorganisation där nya styrmetoder skapas. Syftet med studien var att studera styrning och organisation av folkhälsoarbetet i fem av kommunerna i Sörmland. För att besvara syftet med denna studie användes en kvalitativ metod där data samlades in med semistrukturerade intervjuer. Respondenterna i denna studie var fem strateger och samordnare från fem olika kommuner i Sörmland. Materialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet som framkom var att de som arbetade med folkhälsofrågor i kommunerna har olika utbildning och erfarenhet. De flesta av dem arbetar 50 procent med folkhälsa, resterande procent med utredning och projektledning. Dessa betraktas som "vanliga uppgifter." Det finns ett folkhälsonätverk i Sörmland där kommunerna samarbetar vilket kan ses som samverkan. Respondenterna anser att politiken är ytterst ansvarig för folkhälsan och decentralisering förekommer i kommunerna. Alla kommuner använder planer och strategier; det varierar i hur evidensbaserat arbetet är och om omvärldsanalys genomförs. Detta genomförs dels genom nätverksmötena. På grund av folkhälsoarbetets organisering inom kommunerna, styrning och ansvarsfördelning mellan kommuner och politiker, samt hur uppföljning av folkhälsoarbetet ser ut så varierar förutsättningarna att förbättra folkhälsan i kommunerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)