UPPLEVELSER AV ATT VARA NYUTEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA. En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Efter tre års utbildning på sjuksköterskeprogrammet erhålls yrkesexamenoch sjuksköterskelegitimation. Detta innebär en förändring i livet och för mångaupplevs det som en chock att arbeta självständigt. Sjuksköterskan har en viktigfunktion inom hälso- och sjukvården där omvårdnaden är det främsta ansvaret.Sjuksköterskan ska se till patientens behov, problem, risk och resurs. Sjuksköterskanär arbetsledare i vårdteamet och ansvarar för delegering och prioritering avarbetsuppgifter. Ett flertal lagar, författningar och riktlinjer finns att efterfölja somsjuksköterska och övrig vårdpersonal. Det har blivit mer vanligt att arbetssituationeninom hälso- och sjukvården präglas av överbeläggningar och underbemanning, vilketresulterar i att stress och sjukskrivningar ökar hos personalen. Syftet är att belysanyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under de två första åren i yrkeslivet.Metoden är en litteraturöversikt av 11 vetenskapliga artiklar. Av dessa var 10kvalitativa artiklar och en artikel var både kvantitativ och kvalitativ. Innehålletgranskades och analysen genererade fem teman och åtta subteman. Resultatetpresenterades utifrån “Förväntningar och mötet med verksamheten”, “Att stå på egnaben som omvårdnadsansvarig”, “Upplevelser av stress och oro”, “Kompetens ochskicklighet med tiden” samt “Upplevelser av stöd”. Det upplevdes utmanande attkomma ut i verksamheten som nyutexaminerad sjuksköterska. Stress, oro ochfrustration var vanliga känslor i början. Efter en tid utvecklades förmågor ochkompetens, och självförtroendet växte. Huruvida introduktionsprogram ochhandledning fungerat som stöd var individuellt, men gemensamt var att en välfungerande introduktion var värdefullt. Slutsats: Behovet av stöd och support underförsta tiden är viktig för nyutexaminerade sjuksköterskor. Närvarande och stöttandekollegor, fungerande handledning och välutformat introduktionsprogram visade sigfungera som bra verktyg. Inför anställning är det viktigt att ta reda på detorganisatoriska stöd som arbetsplatsen erbjuder, samt hur arbetsklimatet är, för attunderlätta och möjliggöra för en god första tid som sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)