Aktierelaterade Incitamentsprogram : Att skapa långsiktigt engagemang i organisationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna uppsats är att kartlägga de finansiella instrument som ligger till grund förlångsiktiga incitamentsprogram samt undersöka hur företag använder dessa somstyrinstrument i sin organisationen. Detta mynnar ut i problemformuleringen:- På vilket sätt kan organisationer använda sig av långsiktiga incitamentsprogram avfinansiell karaktär i sin styrning? Metod Studien har en abduktiv ansats vilket innebär att under arbetets gång har vi har hoppat framoch tillbaka mellan teori och empiri. Vi har använt oss av en kvalitativ datainsamling i formav semistrukturerade intervjuer med personer som har direkt anknytning till ämnet inom sinorganisation. Slutsats Studien kommer fram till att det finns olika anledningar för att använda sig av långsiktigaincitamentsprogram. Vi har kommit fram till att programmen kan användas för att säkerställakompetens över tid. Engagera och motivera medarbetare samt bidra till målkongruens för demedverkande och organisationen. De olika finansiella instrumenten har olika egenskaper sompassar bra i olika situationer beroende på motiv med incitamentsprogrammet och företagetssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)