Underprissättning av IPOs : En kvantitativ jämförelse mellan svenska börslistor

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Att göra en rättvis prissättning av aktier vid en börsintroduktion kan vara svårt och det är i företagens, emissionsinstitutens och investerarnas intresse att detta sker. Rådande informationsasymmetri leder ofta till att aktier underprissätts för att locka investerare att delta vid en börsintroduktion. Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader i aktiekursens utveckling den första handelsdagen på de officiella och de inofficiella börslistorna för att se om varierande krav på informationsutgivning och marknadsvärde har en påverkande faktor. De officiella börslistorna som undersöks är Nasdaq Small, Mid och Large Cap, medan de inofficiella börslistorna är First North och Spotlight. Undersökningens resultat visar att företagens marknadsvärde inte har en betydande påverkan på aktiekursutvecklingen den första handelsdagen då samtliga börslistor på Nasdaq hade en liknande utveckling samt andel underprissatta aktier. Detta trots att kravet på marknadsvärde för att noteras på dessa börslistor skiljer sig markant. De olika börslistornas krav gällande informationsutgivning har visat sig ha en betydande påverkan på aktiekursutvecklingen. Resultatet visar även att inofficiella börslistor har en större spridning av aktiekursutvecklingar där det förekom mycket höga under- och överprissättningar. Detta innebär att investerare som deltar vid en börsintroduktion på First North och Spotlight tar högre risk samt har möjlighet till högre avkastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)