”What becomes of the broken-hearted?” - En socialantropologisk studie om männen som kallar sig incels.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Under det senaste decenniet har världen blivit varse om fenomenet ”incels”. Incels har uppbå-dat stor medial uppmärksamhet till följd av två massmord utförda av män som identifierade sig som incels, vilket har föranlett att en relativt endimensionell bild av incels har fått fäste: incels beskrivs som arga och farliga män som hatar kvinnor för att de förnekas sex. Hur väl stämmer dessa beskrivningar överens med incels egna uppfattning? Uppsatsens syfte är att undersöka incel-fenomenet närmare, hur personer som definierar sig som incels relaterar till jaget, communityt och omvärlden. Fokus är på incels syn på andra män, kvinnor, kärlek, sex och förhållanden. Uppsatsen baseras på passiva observationer av tre onlineforum där incels möts. Empirin består av konversationer från forumen. Analysen utfördes med hjälp av teore-tiska bidrag om sex, alienation, misslyckande och kärlek i modern tid. Studiens mest betydel-sefulla resultat är hierarkin baserad på utseende som incels reproducerar för sig själva, andra män och kvinnor, samt rangordningens negativa effekter på hur incels relaterar till sex, förhål-landen och kärlek. Uppsatsen visar att etiketten incel och den gemenskap som skapats kring den inte enbart är synonymt med ilska och hat. Sorg, förtvivlan och solidaritet mellan brustna hjärtan är viktigare aspekter i konstruerandet av incelcommunityt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)