Patienter med stroke: självskattad fysisk aktivitet och stressbeteende : En enkätstudie om sambandet mellan fysisk aktivitet och stressbeteende samt en jämförelse mellan kvinnor och män som insjuknat i stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Författare: Sofia Walberg; Daniel Åström; [2021]

Nyckelord: Stroke; Stress; Physical activity; Gender;

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall globalt. Man har sett att fysisk inaktivitet och stressrelaterad ohälsa var för sig är riskfaktorer för att drabbas av stroke, däremot saknas studier kring ifall där finns ett samband mellan dessa variabler.  Syfte: Undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet under det senaste året och stressbeteende hos personer som drabbats av stroke eller TIA samt att studera om det föreligger könsskillnader vad gäller fysisk aktivitet och stress hos denna grupp.  Metod: Studien var en tvärsnittsstudie med korrelerande, komparativ och deskriptiv design. Data kommer från baslinjemätningar hos en randomiserad kontrollerad studie som inkluderade 79 personer som drabbats av stroke eller TIA. Fysisk aktivitet under det senaste året samlades in med Saltin Grimby Physical Activity Scale (SGPALS) och stressbeteende genom Hjärt-Lungfondens formulär kring stress.   Resultat: Ett lågt (r=-0.14) och icke signifikant samband (p=0.22) förelåg mellan den fysiska aktivitetsnivån och det självskattade stressbeteendet. Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde urskiljas mellan män och kvinnor gällande fysisk aktivitet (p=0.81) respektive självskattat stressbeteende (p=0.72).  Slutsats: Det förelåg inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet och stressbeteende hos personer som drabbats av stroke eller TIA. Nivå av fysisk aktivitet respektive stressbeteende skiljde sig inte åt mellan könen. Mer forskning inom ämnet behövs för att klargöra på vilket sätt fysioterapeuter ska kunna arbeta preventivt och identifiera personer som har en ökad risk att drabbas av stroke eller TIA. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)