Separationsteknik i fluglarvskompostering : teknikutvärdering och prototypframtagning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Industriell teknik

Författare: Hugo Keyser; [2017]

Nyckelord: Produktutveckling; FLK; CAD; separationsteknik; siktning; TDB; SCAMPER;

Sammanfattning: Detta examensarbete beskriver produktutveckling av en separeringsmaskin i ett inledande skede. Institutionen för Energi och Teknik vid SLU bedriver forskning inom fluglarvskompostering och behöver en utrustning för att separera larverna från behandlingsrester. Det finns ingen separationsutrustning direkt anpassad för detta ändamål därför behöver teknik utvärderas för att se vad som är lämpligt. Arbetet har utförts enligt TDB ”test-design-build” vilket innebär att det är praktisk produktutveckling i en verkstad där prototyper har tillverkats för att utvärdera olika separationstekniker. Testerna har lett till insikter som tagit arbetet vidare med en design som sedan blivit en mer raffinerad prototyp i pilotskala. Information har inhämtats löpande under projektet genom att konsultera olika professioner och genom sökningar i referensverk och bild- och videomaterial på internet. Egna studier på det material som skall separeras har bidragit med väsentlig kunskap för att lyckas med uppdraget. Varje prototyp innebar ett eget arbete i det stora projektet, med egna resultat och diskussioner. Resultaten från de initiala prototyperna är mer en funktionsbeskrivning medan den slutgiltiga prototypen har presenterats både beträffande funktion och med kvantitativ data. Resultaten visar på att separationen bör utföras med en kombinerad vibration- och vindsikt med kompletterande logistiklösningar för hantering av material in- och ur maskinen. Arbetet ger ett resultat i form av en prototyp tillika ett designförslag, som kan användas som en utgångspunkt i arbetet med att ta fram en optimerad produkt som kan separera FLK-materialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)