Förändringar utförda av konsulter : En studie om hur Lots® utför organisatoriska förändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Martin Halje; Victor Carlsson; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Förändringar i organisationer är komplexa processer. Ofta tas

utomstående konsulter in för att hjälpa till att utföra förändringar.

I detta arbete har konsultföretaget Lotscenters® hantering av de

motstånd som uppstår vid organisatorisk förändring studerats

och även vilka motstånd som metoderna reducerar.

En teoretisk modell som främst bygger på Kotters och

Schlesingers® teorier har använts. Den empiriska informationen

har hämtats från intervjuer med konsulter från Lots® och även

med en person från Arla foods, kund till företaget.

Enligt resultatet av undersökningen tränar Lots® ledningen och

vissa utvalda personer i organisationen till att effektivt utföra

förändringen. De inför också målstyrning som system i

organisationen. Träningen och målstyrningen har en indirekt

verkan på motstånden. De skapar deltagande, kommunikation

och manipulation som i sin tur direkt reducerar motstånden.

Lots® metoder reducerar de motstånd som undersökts förutom

självintresset.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)