Dialogstil i översättning: Catherines och Heathcliffs tal i tre svenska översättningar av Emily Brontës Wuthering Heights

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks hur Catherines och Heathcliffs sätt att tala överförs från engelska till svenska i tre översättningar av Emily Brontës Wuthering Heights. Uppsatsen börjar med att verket och karaktärerna presenteras. Därefter följer en redogörelse för de svenska översättningarna samt en presentation av urvalet och urvalsgrunderna för dessa. Efter detta presenteras utdragen från Wuthering Heights som består av nyckelscener från romanen innehållande dialog från Catherine och Heathcliff. Efter ett avsnitt om stil i översättning och en genomgång av de stildrag som kommer att undersökas i studien följer analysen. I en kvantitativ analys undersöks hur tre stildrag överförts till de svenska översättningarna: ordmängd, interpunktion samt upprepning. Störst fokus ligger på stildraget upprepning som delas in i två underkategorier. Efter den kvantitativa analysen följer en näranalys av representativa exempel från undersökningen där stildragen analyseras tillsammans med stilnivå, betydelse och effekt. Undersökningen visar att det finns skillnader i hur dialogstilen överförts i olika översättningar. Vidare finns det tendenser till att Heathcliffs dialogstil bevaras i något större utsträckning än Catherines. Näranalysen visar att det är möjligt att se att en förändrad dialogstil ger en effekt på hur karaktärerna framställs i översättningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)