Eye tracking som interaktionsmetod för interaktiva informationsskärmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Informationsskärmar återfinns idag på en mängd olika platser: i butiker, bibliotek, buss- och tågterminaler och liknande. Informationsskärmar är på frammarsch och spås bli en ännu vanligare syn framöver. Oftast är dessa skärmar helt statiska, det vill säga det går inte att interagera med dem och i de fall de tillåter interaktion handlar det främst om pekskärmar. Pekskärmstekniken har dock vissa tillkortakommanden och det finns ett behov av att undersöka nya sätt att interagera med datorer och informationsskärmar. En teknik som funnits länge i olika former men fram tills nyligen varit relativt otillgänglig för vanliga konsumenter är eye tracking (ögonspårning), en teknik för att spåra ögonrörelser hos människor.Syftet med denna uppsats är att undersöka hur eye tracking kan kombineras med en informationsskärm. Denna uppsats inriktar sig i första hand på hur detta kan användas för kommersiella ändamål; närmare bestämt eye tracking och informationsskärmar i ett slags reklamsammanhang. Detta har innefattat konstruerandet av en prototyp i form av en applikation som illustrerar reklam av en produkt i vilken användare kan få fram information om själva produkten bara genom att titta på dess olika delar. Iterativa tester har därefter genomförts där testdeltagare interagerat med två separata applikationer genom eye tracking. Testdata från dessa tester har tillsammans med teori främst från HCI-området använts för analysering och till sist har en slutsats presenterats.Studien visar att eye tracking har mycket stor potential att vara användbart tillsammans med informationsskärmar men att vissa utmaningar kvarstår med tekniken. Studien redogör även för dessa utmaningar och även möjligheter som finns med eye tracking. Slutligen presenteras även förslag till framtida forskning inom området som kan vara av intresse för dess fortsatta utveckling som HCI-teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)