Personer som arbetar skift och deras erfarenheter av aktivitetsbalans i vardagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Studier har funnit att skiftarbete kan ha en negativ inverkan på hälsa, arbetsprestation och biologiska rytmer, men det finns få studier kring skiftarbete och aktivitetsbalans. Syftet med studien är att undersöka hur personer som arbetar skift beskriver sina upplevelser och erfarenheter av aktivitetsbalans i vardagen. En kvalitativ ansats användes där semistrukturerade intervjuer genomfördes med 11 skiftarbetare inom en myndighet i södra Sverige. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på två huvudkategorier: Skiftarbete kan både främja och hämma aktivitet samt Planering och strategier krävs för att underlätta vardagen. Den första kategorin resulterade i fyra underkategorier: Ledighet under vardagar möjliggör aktivitet, Nattpassen har en negativ inverkan på välmående och engagemang i aktivitet, Sociala relationer minskar och omprioriteras och Tillräckligt med sömn ger kraft och vilja till aktiviteter. Den andra kategorin resulterade i två underkategorier: Ökad planering och medvetna strategier krävs för att möjliggöra god sömn, aktiviteter och sociala relationer och Att själv kunna medverka vid planering av arbetsschema har positiv betydelse. Slutligen upplevde flera av skiftarbetarna aktivitetsbalans då de anpassar vardagen efter skiftarbetets oregelbundna tider. Skiftarbetare ligger däremot i riskzonen för aktivitetsobalans genom arbetstidernas inverkan på sociala relationer, betungande nattpass samt att sömnen styr vilka aktiviteter som utförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)